Általános Szerződési Feltételek

1, A szolgáltató neve, címe

  • A szolgáltató neve: Gyerekakadémia (Gerstenkorn Barnabás EV.)
  • CIB Bank: 10700598-68828947-51100005
  • Rövidített neve: Gyerekakadémia
  • Adószáma: 66937599-2-41
  • Székhelyének címe: 1024 Budapest Káplár utca 10/b

 

2, Ügyfélszolgálat elérhetősége

  • Ügyfélszolgálat címe: 1024 Budapest Káplár utca 10/b
  • Telefonszáma: +36 70 385 0 365
  • Web: www.gyerekakademia.hu
  • E-mail címe: info@gyerekakademia.hu

 

3, Az ÁSZF célja, tárgya, személyi és időbeli hatálya

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) célja a tárgyi hatálya alá tartozó szolgáltatásra és annak igénybevételére vonatkozó egységes feltételrendszer rögzítése, valamint a személyi hatálya alá tartozó közötti jogviszony szabályozása.

Az ÁSZF tárgyi hatálya a Szolgáltatónak a jelen ÁSZF alapján nyújtott táborok, valamint tanfolyamok szervezésére és lebonyolítására terjed ki.

Az ÁSZF személyi hatálya alá tartoznak: Szolgáltató, Jelentkező, Résztvevő.

Szolgáltató: az 1. pontban megjelölt gazdálkodó szervezet

Jelentkező: az a természetes személy, aki az erre kijelölt, a www.gyerekakademia.hu weboldalon elérhető jelentkezési lapon saját, vagy más személy részvételi szándékát jelzi, illetve aki a jelentkezési lapon mint jelentkező feltüntetésre kerül.

4, A Szolgáltató által szervezett „bejárós” vagy „bennlakásos” táborokra valamint “úszótanfolyamokra” , ” programozó tanfolyamokra” csak a www.gyerekakademia.hu honlapon kitölthető, mindenkor hatályos jelentkezési lappal lehet jelentkezni. A jelentkezési lapot a jelentkező, vagy törvényes képviselője tölti ki, a jelen általános szerződési feltételek egyidejű elfogadásával.

5, A jelentkezési lapon leadott jelentkezés csak a Szolgáltató e-mailben megküldött, vagy telefonos visszaigazolása után tekinthető elfogadottnak, véglegesnek a tanfolyam vagy tábor előlegének / teljes díjának megfizetésekor válik.

6, Az egyes programok időpontját, időtartamát, a nyújtott szolgáltatások meghatározását, a részvételi díj összegét a Szolgáltató honlapján közzétett tájékoztató tartalmazza.

7, A jelentkezés csak a 10.000 forintos előleg beérkezése után válik véglegessé. A fennmaradó összeget legkésőbb a tábor kezdetét megelőző 10. munkanapig ár kell utalni a Szolgáltatónak. Amennyiben ez nem történik meg a helyet biztosítani nem tudjuk. Jelentkező, (illetve törvényes képviselője) részéről történő írásbeli lemondás esetén ezen összeg a 8. pontban foglaltak szerint jár vissza.

8, A jelentkezés írásbeli vagy szóbeli lemondása esetén az összeg visszafizetésére nincs módunk.

9, A tábor kezdőnapját megelőző 10. napig Szolgáltató részére eljuttatott írásbeli lemondás esetében Szolgáltató Jelentkező részére lehetőség szerint az eredeti jelentkezésnek megfelelő táborban való részvétel lehetőségét ajánlja fel, amennyiben Jelentkező ezt elfogadja.

10, A fizetési határidők be nem tartása esetén a Szolgáltató a megrendelést lemondottnak tekinti, amennyiben szükséges, úgy a 7-9. pontok szerint jár el.

11, Szolgáltató – amennyiben úgy ítéli meg – méltányosságból a 7-10. pontokban foglalt rendelkezésektől eltérhet. Szolgáltató úgyszintén eltérhet ezen rendelkezésektől, amennyiben az ésszerűség, illetve gazdasági megfontolás ezt indokolttá teszi.

12, A részvételi díj nem tartalmazza az idegenforgalmi adót, mely táboronként eltérő lehet és a tábor helyszínén készpénzben fizetendő, csak bentlakásos táborok estén.

13, Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelentkezést indokolt esetben visszamondja. Ebben az esetben – a már megfizetett részvételi díjon felül – egyéb követelést Jelentkező nem támaszthat.

14, Résztvevő köteles az általa okozott kárt, jegyzőkönyv felvételével egyidejűleg, a károkozás helyszínén megtéríteni.

15, A táborok és oktatási helyszínén értékes tárgyak, készpénz megőrzésére nincs lehetőség, így azok biztonságáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

16, A Résztvevők esetleges egészségügyi állapotával, problémáival kapcsolatos felvilágosítás elmaradása esetében Szolgáltató felelősséget nem vállal.

17, Szolgáltató a Résztvevők egészségi állapotában történő olyan változásért, mely Szolgáltatónak nem felróható, felelősséget nem vállal.

18, A Résztvevők, gyermekkorú Résztvevő esetében a Résztvevő törvényes képviseletét ellátó személy a Szolgáltató által szervezett rendezvényekre való jelentkezéssel egyidejűleg beleegyezik abba, hogy Szolgáltató a rendezvény helyszínén, annak időtartama alatt Résztvevőkről fényképeket, valamint videó felvételt készíthet, azokat később marketing céljaira felhasználhatja. Résztvevő kérheti Szolgáltatótól, hogy az elkészült képeket marketing anyagaiban ne használja.

19, A Gyerekakadémia programozó iskola 2015/2016 évi, havonta 4 alkalommal megtartott kurzusainak az ára 12.000.- forint/hónap/fő.

20, Ezúton nyilatkozom, hogy az ASZF rendelkezéseit mint törvényes képviselő/meghatalmazott elfogadom.

Azon kérdések tekintetében, melyeket jelen dokumentum nem rendez, a vonatkozó jogszabályok és a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók.

Kelt: Budapest, 2015.