Általános Szerződési Feltételek

1, A szolgáltató neve, címe

  • A szolgáltató neve: Gyerekakadémia (Gerstenkorn Barnabás EV.)
  • CIB Bank: 10700598-68828947-51100005
  • Rövidített neve: Gyerekakadémia
  • Adószáma: 66937599-2-41
  • Székhelyének címe: 1012 Budapest Vérmező utca 8.

2, Ügyfélszolgálat elérhetősége

  • Ügyfélszolgálat címe: 1012 Budapest Vérmező utca 8.
  • Telefonszáma: +36 70 385 0 365
  • Web: www.gyerekakademia.hu
  • E-mail címe: info@gyerekakademia.hu

3, Az ÁSZF célja, tárgya, személyi és időbeli hatálya

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) célja a tárgyi hatálya alá tartozó szolgáltatásra és annak igénybevételére vonatkozó egységes feltételrendszer rögzítése, valamint a személyi hatálya alá tartozó közötti jogviszony szabályozása.

Az ÁSZF tárgyi hatálya a Szolgáltatónak a jelen ÁSZF alapján nyújtott táborok, valamint tanfolyamok szervezésére és lebonyolítására terjed ki.

Az ÁSZF személyi hatálya alá tartoznak: Szolgáltató, Jelentkező, Résztvevő.

Szolgáltató: az 1. pontban megjelölt gazdálkodó szervezet

Jelentkező: az a természetes személy, aki az erre kijelölt, a www.gyerekakademia.hu weboldalon elérhető jelentkezési lapon saját, vagy más személy részvételi szándékát jelzi, illetve aki a jelentkezési lapon mint jelentkező feltüntetésre kerül.

4, A Szolgáltató által szervezett „bejárós” vagy „bennlakásos” táborokra valamint “úszótanfolyamokra” , ” programozó tanfolyamokra” csak a www.gyerekakademia.hu honlapon kitölthető, mindenkor hatályos jelentkezési lappal lehet jelentkezni. A jelentkezési lapot a jelentkező, vagy törvényes képviselője tölti ki, a jelen általános szerződési feltételek egyidejű elfogadásával.

5, A jelentkezési lapon leadott jelentkezés csak a Szolgáltató e-mailben megküldött, vagy telefonos visszaigazolása után tekinthető elfogadottnak, véglegesnek a tanfolyam vagy tábor előlegének / teljes díjának megfizetésekor válik.

6, Az egyes programok időpontját, időtartamát, a nyújtott szolgáltatások meghatározását, a részvételi díj összegét a Szolgáltató honlapján közzétett tájékoztató tartalmazza.

7, A jelentkezés csak a 10.000 forintos előleg beérkezése után válik véglegessé. A fennmaradó összeget legkésőbb a tábor kezdetét megelőző 10. munkanapig ár kell utalni a Szolgáltatónak. Amennyiben ez nem történik meg a helyet biztosítani nem tudjuk. Jelentkező, (illetve törvényes képviselője) részéről történő írásbeli lemondás esetén ezen összeg a 8. pontban foglaltak szerint jár vissza.

8, A jelentkezés írásbeli vagy szóbeli lemondása esetén az összeg visszafizetésére nincs módunk.

9, A tábor kezdőnapját megelőző 10. napig Szolgáltató részére eljuttatott írásbeli lemondás esetében Szolgáltató Jelentkező részére lehetőség szerint az eredeti jelentkezésnek megfelelő táborban való részvétel lehetőségét ajánlja fel, amennyiben Jelentkező ezt elfogadja.

10, A fizetési határidők be nem tartása esetén a Szolgáltató a megrendelést lemondottnak tekinti, amennyiben szükséges, úgy a 7-9. pontok szerint jár el.

11, Szolgáltató – amennyiben úgy ítéli meg – méltányosságból a 7-10. pontokban foglalt rendelkezésektől eltérhet. Szolgáltató úgyszintén eltérhet ezen rendelkezésektől, amennyiben az ésszerűség, illetve gazdasági megfontolás ezt indokolttá teszi.

12, A részvételi díj nem tartalmazza az idegenforgalmi adót, mely táboronként eltérő lehet és a tábor helyszínén készpénzben fizetendő, csak bentlakásos táborok estén.

13, Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelentkezést indokolt esetben visszamondja. Ebben az esetben – a már megfizetett részvételi díjon felül – egyéb követelést Jelentkező nem támaszthat.

14, Résztvevő köteles az általa okozott kárt, jegyzőkönyv felvételével egyidejűleg, a károkozás helyszínén megtéríteni.

15, A táborok és oktatási helyszínén értékes tárgyak, készpénz megőrzésére nincs lehetőség, így azok biztonságáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

16, A Résztvevők esetleges egészségügyi állapotával, problémáival kapcsolatos felvilágosítás elmaradása esetében Szolgáltató felelősséget nem vállal.

17, Szolgáltató a Résztvevők egészségi állapotában történő olyan változásért, mely Szolgáltatónak nem felróható, felelősséget nem vállal.

18, A Résztvevők, gyermekkorú Résztvevő esetében a Résztvevő törvényes képviseletét ellátó személy a Szolgáltató által szervezett rendezvényekre való jelentkezéssel egyidejűleg beleegyezik abba, hogy Szolgáltató a rendezvény helyszínén, annak időtartama alatt Résztvevőkről fényképeket, valamint videó felvételt készíthet, azokat később marketing céljaira felhasználhatja. Résztvevő kérheti Szolgáltatótól, hogy az elkészült képeket marketing anyagaiban ne használja.

19, A Gyerekakadémia programozó iskola 2019/2020 évi, havonta 4 alkalommal megtartott kurzusainak az ára 12.000.- forint/hónap/fő.

20, Ezúton nyilatkozom, hogy az ÁSZF rendelkezéseit mint törvényes képviselő/meghatalmazott elfogadom.

Azon kérdések tekintetében, melyeket jelen dokumentum nem rendez, a vonatkozó jogszabályok és a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók.

GYEREKAKADÉMIA

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Gyerekakadémia tanfolyamokra, táborokra, és egyéb a robotprogramozással kapcsolatos rendezvényeire vonatkozó adatkezelései

ÖSSZEFOGLALÓ

KÉSZÜLT: 2018. MÁJUS 25.

 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS ELÉRHETŐSÉGEK 

A Gyerekakadémia a tanfolyamra, táborba, egyéb rendezvényeire jelentkező Hallgatókkal, törvényes képviselőikkel (együttesen: „Hallgató”) kapcsolatban az EU Általános 2016/679. számú Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 4. cikk 1. pontja szerint „személyes adatnak” minősülő információkat kezel.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Gyerekakadémia által végzett adatkezelésekről kizárólag az Adatkezelési Tájékoztató teljes változata tekinthető teljes körű tájékoztatásnak. A jelen Összefoglaló csak elősegíti a teljes Adatkezelési Tájékoztató könnyebb megértését.

Adatkezelők megnevezése

Adatkezelő megnevezése: Gerstenkorn Barnabás EV. (Gyerekakakdémia)

Székhelye és postai címe: 1012 Budapest, Vérmező út 8.

Adószáma: 66937599-2-41

E-mail címe: info@gyerekakademia.hu

Honlapjának címe: www.gyerekakademia.hu

A Gyerekakadémia képviselője és elérhetőségei: Gerstenkorn Barnabás (info@gyerekakademia.hu)    

2. A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS ADATKEZELÉSI CÉLOK

A Gyerekakadémia szolgáltatásai elsősorban a kurzusai és táborai során megvalósuló adatkezelések

2.1. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A Gyerekakadémia alapvetően az alábbiakban felsorolt személyes adatkezelési tevékenységeket végzi a Hallgató adataival kapcsolatban. Az Adatkezelési Tájékoztató teljes változata tartalmazza a Gyerekakadémia által végzett adatkezelések részletes áttekintését, ideértve a pontos adatmegőrzési időket és hozzáférési jogosultságokat is. 

A Gyerekakadémia elsősorban kurzusaira és táboraira jelentkezők személyes adatainak kezelése (hallgatói adatbázis kialakítása) A GYEREKAKADÉMIA kurzusra történő jelentkezése a honlapon keresztül történhet. A jelentkezéskor a Hallgató, illetve törvényes képviselője megadja a jelentkező személyes adatait, és az adatok megadásával hozzájárulását adja, hogy azokat a Vállalkozás a kurzusokhoz és amennyiben hallgató marad a gyermek, a továbbiakban is felhasználja és kezelje.

Kezelt adatok köre: a Hallgató Gyerekakadémia felhasználói adatai, a Hallgató felhasználói adatai.

A Hallgató Gyerekakadémiába történő felvételét követően megadott adatok kezelése. A listán szereplő, a Hallgatótól felvett adatok segítségével a Gyerekakadémia munkatársai fel tudnak készülni a tanfolyamok és programok, képzések szervezésére, biztonságos megvalósítására.

Kezelt adatok köre: a Hallgató általános adatai, egyéb adatai, egyéb a szervezők munkáját segítő adatok.

Az Hallgató személyes adatainak kezelése a tanfolyammal kapcsolatos megállapodás teljesítése (napi szintű végrehajtása) céljából – ez magában foglalja például az Hallgató lakcímének kezelését, hivatalos értesítések küldését a kapcsolattartási adatok és a teljesítendő szerződéses kötelezettségekkel kapcsolatos információk felhasználásával.

2.1.1.

A GYEREKAKADÉMIA a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó Hallgató felel. Bármely megrendelő e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történő belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a megrendelőt terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. Amennyiben a megrendelő nem saját személyes adatait adja meg, úgy kötelessége az Hallgató hozzájárulásának beszerzése. 

A személyes adatok kezelését a GYEREKAKADÉMIA az értékesített szolgáltatással kapcsolatos garanciális jogok érvényesítésével, a számviteli elszámolással, a szolgáltatással kapcsolatos reklamáció kezelésével kapcsolatos és marketingcélok megvalósításaként határozza.

Adatkezelés megnevezése

Kurzusra jelentkezők személyes adatainak kezelése

Cél A GYEREKAKADÉMIA weblapon történő jelentkezés, számla kiállítása, a megrendelők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, megrendelői kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, Hallgató-utángondozás, direktmarketing tartalmú megkeresések, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.

Jogalap Az Hallgató önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontjára és (2) bekezdésére figyelemmel az Eker. tv. 13/A §-a, a Számv. tv. 169. §(1)-(2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése, 1995. CXIX. tv. 21. § – törvényi rendelkezés.

Hallgatók köre Weboldalon keresztül jelentkezők Adatok leírása Szülő vagy gondviselő adatai:

név, e-mail cím, telefonszám

Hallgató adatai név, becenév, életkor, születési idő, hely, Iskola helyszíne, Kerülete, Iskola neve, programozási tapasztalat, egyéb plusz információ, speciális tájékoztatás- pl: allergia, egyéb szokások, gyógyszerek

Adatok forrása A Hallgató, valamint törvényes képviselője.

Az adatok kezelésének időtartama A direktmarketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.

A vásárlói adatbázisba kerülés esetén: a GYEREKAKADÉMIA megszűnéséig, Adattörlés esetén a tilalmi listán: a GYEREKAKADÉMIA megszűnéséig, A vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.

A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja

Az adatkezelő neve és címe Gerstenkrn Barnabás EV.

Az adatfeldolgozó neve és címe 1012 Budapest Vérmező utca 8

A tényleges adatkezelés helye www.gyerekakademia.hu 

A tényleges adatfeldolgozás helye 1012 Budapest Vérmező utca 8

Az adattovábbítás jogalapja: a Hallgató önkéntes hozzájárulása. “Kurzusra jelentkezéshez kapcsolódó adatbázis kezelése, vásárlás, számla kiállítása, megrendelők nyilvántartása, megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a folyamat dokumentálása, kapcsolattartás megnevezésű adatkezelés” – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdés alapján.

2.1.2. Honlap (www.gyerekakademia.hu) látogatói adatok 

A GYEREKAKADÉMIA saját honlapjához bárki – kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül – hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. 

Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat ellenben nem nyerhető, ezért az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósít meg.

Adatkezelés megnevezése Honlap látogatói adatok

Cél A honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a honlap funkcióinak elősegítése, fokozása, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. Jogalap A Hallgató hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése. A hozzájárulást az egyes adatkezelések tekintetében a honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg az Hallgató. Hallgatók köre Weboldal-felhasználók, vendégvásárlók, regisztrált vásárlók.

Adatok leírása Azonosítószám, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe, a www.gyerekakademia.com oldalon korábban a meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok, a felhasznált üzemrendszer, a felhasználó számítógépének IP-címe az utolsó szakasz kivételével.

Adatok forrása Weboldal.

Az adatok kezelésének időtartama A felhasználó számítógépe IP-címének részlete a látogatás befejezésekor törlésre kerül. A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja nem továbbítunk Az adatkezelő neve és címe Gyerekakadémia Az adatfeldolgozó neve és címe Tárhelyszolgáltató A tényleges adatkezelés helye www.gyerekakademia.hu. 

A honlaplátogatói adatok a személyes adatokra vonatkozó tárolása nem történik meg, a GYEREKAKADÉMIA nem adja hozzá az adatokat más adatforrásokhoz. A mindenkori látogatás befejezése után az Ön IPcíme azonnal törlődik a www.gyerekakademia.com oldalról.

2.1.3. Cookie-k kezelése a honlapon 

Az anonim látogatóazonosítók (továbbiakban: cookie / sütik) olyan fájlok vagy információdarabok, amelyek a számítógépen (vagy más internetképes készüléken: okostelefonon vagy táblagépen) tárolódnak, amikor Ön meglátogatja a GYEREKAKADÉMIA weboldalát.  Egy süti általában tartalmazza a webhely nevét, a saját „élettartamát” – vagyis, hogy milyen hosszan marad a készüléken – és az értékét, ami általában egy véletlenszerűen generált, egyedi szám.  A GYEREKAKADÉMIA.com a személyre szabott felhasználói élmény biztosításához cookie-kat használ. Ahányszor belép az oldalra, a számítógépre a weboldal cookie-kat küld, illetve azokhoz fér hozzá.  A GYEREKAKADÉMIA.com oldalon több helyen használunk sütiket, amelyek arra szolgálnak, hogy kínálatunk felhasználóbarátabb, hatékonyabb és biztonságosabb legyen. A sütik anonim, összesített statisztika készítésére is alkalmasak, ezáltal jobban megérthető, hogy az emberek hogyan használják a GYEREKAKADÉMIA oldalait, és ennek segítségével javítani tud azok struktúráján és tartalmán, azonban ebből az információból nem tudja a látogató személyt azonosítani. A cookie-k a GYEREKAKADÉMIA biztonsági előírásainak segítségével védve vannak harmadik személy hozzáférése ellen. Adatkezelés megnevezése Honlap-cookie kezelése Cél A felhasználók azonosítása, a felhasználók megkülönböztetése, a felhasználók éppen használatban lévő munkamenetének azonosítása, az ott megadott adatok tárolása, az adatvesztések megakadályozása, a felhasználók azonosításával járó nyomon követése, a honlap látogatás során rögzített adatok felhasználásával személyre szabott ajánlatok megjelenítése. Jogalap Az Hallgató önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) Hallgatók köre Vásárlók, látogatók. Adatok leírása Azonosító, időpont, dátum. Adatok forrása Weboldal használata. Az adatok kezelésének időtartama Weboldal használatának idejéig A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja Részletes információk a Weblap Jogi közleményében Az adatkezelő neve és címe Gyerekakadémia Az adatfeldolgozó neve és címe Tárhelyszolgáltató. A tényleges adatkezelés helye www.gyerekakademia.com.

2.1.4. Hírlevél

A GYEREKAKADÉMIA tevékenységével kapcsolatosan hírlevelet küld az arra feliratkozók részére.  A hírlevélre a GYEREKAKADÉMIA honlapján lehet feliratkozni. A hírlevélről leiratkozás nem minősül a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló Gyerekakadémia- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 21. §-ban meghatározott tilalmi listára történő felkerülésnek. 

Adatkezelés megnevezése Hírlevél Cél Reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése a Hallgató részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

Jogalap A Hallgató önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontjára és (2) bekezdésére figyelemmel, az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése, 2011.: CXII. tv. 5 § (1) a), 1995.: CXIX. tv. 21. § – törvényi rendelkezés, Hallgatók köre Hírlevelet kérők.

Adatok leírása E-mail cím, Gyerekakadémia (vezeték- és keresztnév), a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

Adatok forrása A hírlevélre feliratkozók

Az adatok kezelésének időtartama A felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a vásárlói adatbázisba kerülés esetén: a GYEREKAKADÉMIA megszűnéséig; adattörlés esetén a tilalmi listán: a GYEREKAKADÉMIA megszűnéséig.

A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja

Az adatkezelő neve és címe: Gerstenkorn Barnabás EV.

Az adatfeldolgozó neve és címe tárhelyszolgáltató és franchise partner: SALESAUTOPILOT

A tényleges adatkezelés helye: www.gyerekakademia.hu 

A tényleges adatfeldolgozás helye: 1012 Budapest Vérmező utca 8

A Hallgató bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni: info@gyerekakademia.hu

“Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis, e-mail hírlevél küldése az érdeklődők részére az aktuális információkról, akciókról, dm tartalmú megkeresés, személyre szóló ajánlatok készítése. ” megnevezésű adatkezelést” – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdés alapján.

3. KAPCSOLATFELVÉTEL

3.1.. A GYEREKAKADÉMIA Ügyfélszolgálata Amennyiben jelentkezése során bármilyen kérdése merül fel, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken és a GYEREKAKADÉMIA.hu weboldal „Kapcsolat” menüpontjában található elérhetőségeken és űrlap igénybevételével kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

3.1.1. Minőségi kifogások kezelése

Adatkezelés megnevezése Minőségi kifogások kezelése

Cél A GYEREKAKADÉMIA megrendelt szolgáltatásaival kapcsolatosan felmerülő kifogások, kérdések és problémák kezelése.

Jogalap A Hallgató önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja) és jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja).

Hallgatók köre kurzusra jelentkezők

Adatok leírása Név, cím, telefonszám, e-mail cím, számlaszám, kifogás leírása, szállító neve, megrendelés dátuma, a kifogással Hallgató szolgáltatás, számlaszáma, a kérés leírása.

Adatok forrása Hallgató

Az adatok kezelésének időtartama A kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat, e-mail valamint az arra adott válasz másolati példányai a Fogyasztóvédelmi tv. 17/A. § (7) bek-e alapján: 5 év.

A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja

Az adatkezelő neve és címe: Gerstenkorn Barnabás EV.

 

Érdekmérlegelés: Álláspontunk szerint a kurzusra jelentkezők jogos érdeke, hogy minőségi kifogásaikkal bármikor a GYEREKAKADÉMIA ügyfélszolgálatához tudjanak fordulni, megkönnyítve ezzel a kurzusokkal járó ügyintézést és az esetleges panaszok kivizsgálását. A GYEREKAKADÉMIA-nak pedig jogos érdeke a jelentkezők készséges kiszolgálása érdekében megismerni az ügyfélszolgálatnak megküldött személyes adatokat (elérhetőségek). Mind ezekre tekintettel mind az adatkezelőnek, mind a Hallgatónak jogos érdeke fűződik az adatkezeléshez, így, ha esetlegesen önkéntes hozzájárulás hiányában is történik az adatfelvétel, a GYEREKAKADÉMIA adatkezelése valamennyi körülmény figyelembevételével szükségesnek és arányosnak tekinthető.

3.1.2. Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Egyúttal tájékoztatjuk tisztelt jelentkezőinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A GYEREKAKADÉMIA a fentiekben nem részletesen felsorolt hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Videó, fénykép, interjú és egyéb médiaanyag készítése a kurzusokkal, táborokkal kapcsolatban, melyen szerepelhet a Hallgató – a felvételekre azért van szükség, hogy a Gyerekakadémia tevékenységét a tábor idején készült videók, fényképek és interjúk segítségével dokumentálhassa, valamint külső személyek számára bemutassa, és ennek segítségével működéséhez forrásokat szerezzen.

Kezelt adatok köre a kurzus során, vagy a táborban készült videó- és fényképfelvételek, interjúk, egyéb médiaanyagok.

A Gyerekakadémia megkeresheti az Hallgatót, hogy a jövőben szerepelne-e valamelyik rendezvényén, sajtóeseményén.

Kezelt adatok köre az Hallgató neve, email címe, lakcíme.

A Gyerekakadémia megkeresheti az Hallgatót a jövőben kutatási célból, például felmérés a Gyerekakadémiával kapcsolatos tapasztalatokról.

Kezelt adatok köre az Hallgató neve, email címe, lakcíme.

4. A HALLGATÓ JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

4.1 Adatvédelmi jogok és jogorvoslatok 

A Hallgató adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) és az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazzák. 

A Hallgató hozzáférési joga – a Hallgató jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon a Gyerekakadémiától arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, a Hallgató jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról. Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Gyerekakadémia a Hallgató rendelkezésére bocsátja. 

A helyesbítéshez való jog – a Hallgató jogosult arra, hogy kérésére a Gyerekakadémia indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. A Hallgató jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) – a Hallgató jogosult arra, hogy kérésére a Gyerekakadémia indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Ha a Gyerekakadémia nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentebb írtak értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a Hallgató kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog – a Hallgató jogosult arra, hogy kérésére a Gyerekakadémia korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a Gyerekakadémia előzetesen tájékoztatja a Hallgatót, akinek kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség – a Gyerekakadémia minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Hallgatót kérésére a Gyerekakadémia tájékoztatja e címzettekről.

Az adathordozhatósághoz való jog – a Hallgató jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Gyerekakadémia rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a Gyerekakadémia akadályozná. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során a Hallgató jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők (így a Gyerekakadémia és egyéb adatkezelő) közötti közvetlen továbbítását. A fentebb írt jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”) vonatkozásában írt rendelkezéseket, továbbá e jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A tiltakozáshoz való jog – a Hallgató jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. 

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – a Hallgató jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –ha a Hallgató megítélése szerint a Hallgatóra vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit.

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog – a Hallgató jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Hallgatóra vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. A Hallgató jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja a Hallgatót a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. 

A Gyerekakadémiával vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog – a Hallgató a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. A Gyerekakadémiával vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást a Gyerekakadémia vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható a Hallgató szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. A bíróságok listájához lásd: https://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso.

Kelt: Budapest, 2019